O nas

ASI zostało powołane aby inwestować aktywa w:

  1. akcje spółek akcyjnych lub komandytowo-akcyjnych, wyemitowanych na podstawie właściwych przepisów prawa krajowego lub zagranicznego,
  2. udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzone na podstawie właściwych przepisów prawa krajowego lub zagranicznego,
  3. ogół praw i obowiązków wspólników spółek osobowych,
  4. obligacje, w tym obligacje zamienne,
  5. wierzytelności wobec przedsiębiorstw w szczególności wynikające z udzielenia pożyczki.

Przedmiotem lokat ASI może być również własność lub współwłasność:

  1. nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,
  2. budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości.