Strategie dotyczące wprowadzania do działalności ryzyk

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia SFDR (art. 3 ust. 1), uczestnicy rynku finansowego publikują na stronie internetowej strategię wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych lub informację o braku takiej strategii.

Jak określono w Rozporządzeniu SFDR czynniki zrównoważonego rozwoju („ESG”) oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu (art. 2 pkt 24), natomiast ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji (art. 2 pkt 22).

Mając na uwadze powyższy obowiązek, Spółka oświadcza, że w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Podejście takie jest motywowane stosunkowo niewielkim rozmiarem swojej działalności.

Stosownie do dyspozycji art. 3 SFDR Spółka oświadcza, że aktualnie nie przyjęła generalnej strategii dotyczącej wprowadzania do swojej działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Aktualnie Spółka przyjmuje założenie o nieznaczącym wpływie tych ryzyk dla zwrotu z inwestycji w Spółkę.

Stosownie do dyspozycji art. 7 Taksonomii Spółka oświadcza, że inwestycje  w akcje Spółki nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.